Bwydo Gwrthryfel yr Hydref

Neges ar dudalen Facebook Bwydo Gwrthryfel yr Hydref, sy’n cynnwys cyngor i’r rhai sy’n methu mynd i Lundain ar gyfer y protestiadau anafudd-dod di-drais mwya erioed (ymddiheuriadau am y cyfieithiad Google-aidd, bach yn brysur):

Rydym yn dal i glywed pobl yn dweud eu bod am gymryd rhan mewn Gwrthryfel Difodiant ond nid ydynt yn gwybod sut oherwydd diffyg amser, iechyd, gwaith ac ati ond mae llwyth o ffyrdd y gallwch gefnogi XR wrth gadw cydbwysedd bywyd.

Un ffordd o’r fath yw edrych trwy’ch holl offer gwersylla cyn i chi ei bacio i ffwrdd a / neu edrych yn eich siopau elusennol lleol i gael setiau picnic a’u danfon i ardal fwyd un o safleoedd Gwrthryfel mis Hydref.

Hyd yn oed os na allwch chi bod yn y Gwrthryfel, fe allech chi roi sachaid o lestri i rywun sydd!

Am ragor o fanylion ar hyn, ewch i dudalen Facebook “October Sustenance“.

Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019

(Wedi’i gopio o wefan swyddogol XR.)

Gŵyl hyfforddi XR i uno Cymru!

P’un a ydych chi’n wrthryfelwr profiadol neu’n darganfod XR am y tro cyntaf, ymunwch â ni i ddod at ein gilydd, i gael eich hyfforddi, i drefnu… a chael hwyl!

• Hyfforddiant yn y Dull Di-Drais o Weithredu’n Uniongyrchol a Chyfathrebu
• Sgyrsiau gan Arbenigwyr
• Cynulliadau’r Bobl
• Cerddoriaeth a Dawns
• Gweithdai Creadigol
• Gweithgareddau i Blant
• Bwyd a Diod o ffynonellau cynaliadwy
• Ymlacio ac Adfywio
• Paratoadau ar gyfer Gwrthryfel yr Hydref!

Mae tocynnau’n gyfyngedig – dyma’r lle i fod er mwyn bod y cyntaf i gael gafael ar un pan fyddant ar werth!

Tocyn penwythnos cyffredinol: £20
Tocyn penwythnos gostyngol cyflog isel: £10
Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn yn eu harddegau): £40
Iau na 12 am ddim

Dewch â’ch offer gwersylla!

Mae’r tocyn yn cynnwys:

•Bws gwennol rhwng yr orsaf reilffordd a’r safle
•Maes pebyll a mynediad i gyfleusterau gwersylla
• Prydau addas i figaniaid a llysieuwyr am y penwythnos cyfan o Gegin XR Cymru sy’n ddibynnol ar roddion!

Am fwy o wybodaeth am yr ŵyl a’r gwyliau eraill sydd am ddigwydd ar draws y DU, ewch at: https://rebelrising.co.uk/


Un peth sy wedi newid am yr uchod, am wn i, yw bydd ‘na bwyd ar gael i’r rhai sy’n bwyta cig, hefyd, gyda chynhyrchwyr lleol wedi’u gwahodd i gynnal stondinau.

Er mod i’n figan fy hunan, dw i’n meddwl bod hyn yn syniad da iawn – mae’n bwysig dros ben i ni agor a chynnal trafodaethau gyda ffermwyr Cymru am ddyfodol amaethyddiaeth a defnydd tir yma, a does dim diben i ni yn XR fynnu taw dim ond ar sail figaniaeth bur mae ennill y dyfodol. Yn sicr, mae rhaid i “ni” (yn enwedig yng ngwledydd cyfoethog y “gogledd”) fwyta llai o gig os ydyn ni am gyrraedd ein targedau carbon mewn da pryd, ond mae mwy nag un ffordd o gael Wil i’r gwely hwnna. (Rhywbeth am flogiad arall, falle?)

Dw i wedi sôn am fy agwedd at figaniaeth yma o’r blaen, ac mae’n agwedd sy’n newid gydag amser. Dw i’n dal at figaniaeth eitha “pur” yn bersonol, ond yn gweld gor-bwysleisio “purdeb” figaniaeth yn agwedd hollol wrth-gynhyrchiol. Os mai “lladd llai o anifeiliaid er mwyn eu bwyta” yw’r nod tymor hir, mae’n llawer gwell i bwysleisio’r pwysigrwydd o fwyta llai o gig, na cheisio (a methu) darbwyllo pawb yn y byd i fynd yn figan. Does dim amser ‘da ni i chwarae’r gêm hon.

Peter Singer ar Fwyta’n Foesol

Ces i sgwrs gyda fy mam echdoe a ddylen ni fod wedi ei gael ers tro, am y ffaith mod i’n galw fy hunan yn “figan”, ond ddim yn poeni gormod am fwyta fel “llysieuwr” pan dw i ddim gartre. Mae hyn wedi bod yn asgwrn cynnen gydag aelodau eraill fy nheulu cyn nawr, ac arna i mae’r bai am beidio esbonio’n glir o’r cychwyn cyntaf, wrth fynd yn ôl at figaniaeth wedi cyfnod o fod yn hollfwytäol (adeg o’n i’n byw ar dyddyn Maes-y-Morfa, ac yn cadw anifeiliaid).

Llyfrau Peter Singer oedd un o’r dylanwadau mawr arna i adeg hynny. Yn ei iwtilitariaeth, y peth pwysica bob tro yw sicrhau y “daioni mwya i’r nifer mwya o fodau”: y prif wahaniaeth rhyngddo fe a llawer o’i gyd-iwtilitariaid yw ei fod yn gynnwys anifeiliaid yn ei ddifiniad o “fodau”.

Y “broblem” (i rai) gyda iwtilitariaeth Singer-aidd yw ei ronynogrwydd: byddai llawer o figaniaid Peta-pur yn gwadu bod fersiwn Singer o figaniaeth yn haeddu’r enw; tua diwedd y sgwrs yma mae e’n cyfaddau ei fod e wedi bwyta wystrys a chregyn bylchog heb boeni amdano gan eu bod nhw heb yr un fath o gyfundrefn nerfol ag anifeiliaid “uwch”.

Er mod i ddim wedi bwyta molysgiaid ers i fi stopio bwyta cig yn gyffredinol, dw i’n tueddu cytuno â Singer ar hyn, a’i farn ei fod e’n fwy effeithiol yn y pen draw i fod yn “figan hyblyg” nag i fod yn “figan digyfaddawd”, yn enwedig os taw ennill troedigion i’r achos yw’r nod, yn lle bod yn hunan fodlon a balchio yn eich perffeithrwydd moesol.

Beth amdanoch chi? Hapus i gael sgwrs yn y sylwadau…