Gwrthryfel a’r BBC

Heddiw ‘ma mae Gwrthryfel Difodiant wedi bod yn pwyso ar y BBC i wella’r ffordd maen nhw’n gweithredu yn wyneb yr argyfwg hinsawdd. Dw i ddim yn gwybod os ydy hyn wedi cyrraedd tonfeydd Cymreig y Bîb – dw i’n methu gweld dim byd ar BBC Cymru Fyw ond mae rhaid cyfadde mod i heb wrando ar y radio heddi.

Dyma gyfieithiad sydyn o’r llythyr heddiw yn y Guardian am yr ymgyrch yma:


Mae gan y BBC rôl allweddol wrth fynd i’r afael â’r argyfwng yn yr hinsawdd

Mae Clare Farrell o Gwrthryfel Difodiant yn galw ar y darlledwr cyhoeddus i weithredu ar wyth pwynt brys.

Yn ystod y dydd Gwener hwn, bydd Gwrthryfel Difodiant yn cynnal gwrthdystiad heddychlon i alw ar y BBC i gyfleu difrifoldeb yr argyfwng hinsawdd ac ecolegol yr ydym yn ei wynebu, a’r angen i weithredu ar frys i fynd i’r afael â hyn. Mae angen i’r BBC, fel llais cyfryngau parchus yn y DU, chwarae rhan allweddol i alluogi’r newid trawsnewidiol sydd ei angen. Rydym yn gofyn:

  1. I’r cyfarwyddwr cyffredinol, Tony Hall, gytuno i gyfarfod â dirprwyaeth o Wrthryfel Difodiant i drafod sut y gall y BBC ddweud y gwir lawn ar yr hinsawdd a’r argyfwng ecolegol.
  2. I’r BBC ddatgan argyfwng hinsawdd ac ecolegol.
  3. I’r BBC osod yr argyfwng yn yr hinsawdd fel ei flaenoriaeth golygyddol a chorfforaethol uchaf trwy fabwysiadu cynllun strategol mewn argyfwng yn yr hinsawdd, ar y lefel o frys a roddwyd ar hysbysu’r cyhoedd am yr ail ryfel byd.
  4. I’r BBC ddiddymu holl gronfeydd pensiwn, buddsoddiadau a chyfrifon banc o gorfforaethau tanwydd ffosil a’u bancwyr.
  5. I’r BBC, ei is-gwmnïau a’i gadwyn gyflenwi gytuno i fod yn sero carbon erbyn 2025.
  6. I’r BBC gyhoeddi eco-archwiliad blynyddol o holl weithrediadau’r BBC, gan gynnwys crynodeb o ddata ecolegol a charbon allweddol.
  7. I’r BBC arwain ac annog corfforaethau cyfryngau cenedlaethol a byd-eang eraill i ymuno â’r ymdrechion byd-eang i achub dynoliaeth / natur rhag argyfyngau dirfodol.
  8. I’r BBC ganiatáu llefarwyr melinau trafod ar yr awyr i drafod yr argyfwng yn yr hinsawdd dim ond os ydy eu cyllid yn gwbl dryloyw.

Diweddariadau:
Stori yn yr Evesham Journal – sy’n cynnwys y llun ar dop y blogiad hwn (gan Ben Birchall/PA Images) a’r datganiad isod gan lafarydd ar ran y BBC:

“We’ve received a letter from this newly-formed campaign group. The BBC has a proud record of leading the way in sustainability in the media industry and we’ve set out further action including cutting energy use further, eradicating single use plastic and minimising the impact of necessary travel.”

Fi sy biau’r pwyslais yna, a dw i ddim yn amau ei fod yn wir mewn sawl ffordd. Ond mae hefyd yn wir bod y BBC, tan yn ddiweddar, wedi cyflwyno bob stori ynglyn â newid hinsawdd fel dadl rhwng dwy ochr, sef y rhai sy’n “credu” a’r rhai sy ddim, fel bod realiti yn fater o farn.


Bu eitem ar raglen Jeremy Vine yn ystod y dydd (25 munud mewn)

Alban Arthan

Blwyddyn newydd dda!

Braidd yn gynnar i chi bobl sy’n dal i gredu bod rhifo’r dyddiadau yn golygu rhywbeth, ond i’r meddyliau galaethiol yn ein plith, dyma drobwynt go iawn y flwyddyn gron. Daw tipyn bach mwy o haul ar fryniau yfory, hyd yn oed yng Nghwm Gwaun.

Pa ddiwrnod gwell, felly, i atgyfodi’r hen flog ‘ma?

O’r gorau, do’n i ddim hyd yn oed wedi sylweddoli taw byrddydd gaeaf oedd hi heddi, nes i fi agor rhyngwyneb posh fersiwn diweddara WordPress a dechrau teipio hyn, ond mae’n cyd-ddigwyddiad sy’n rhy dda i’w anwybyddu.

Adduned Blwyddyn Newydd

Buon ni’n siarad am addunedau Blwyddyn Newydd yn y dosbarth yn ystod wythnos ola’r tymor, a ches i fy synnu cynlleiad o’r dysgwyr sy’n wneud adduned. Yn bersonol, dw i wedi wneud, a thorri, o leia un adduned bob blwyddyn, fel arfer ynglyn â cholli pwysau neu lleihau’r yfed, cerdded yn fwy cyson neu ddarllen mwy o lyfrau (yr unig un dw i wedi llwyddo â chadw eleni, mae’n debyg).

Ond mae diwedd y flwyddyn hon yn teimlo’n wahanol. Wrth gwrs y byddai’n braf colli hanner stôn a pheidio rhoi cymaint o arian yng nghronfa gwyliau tafarnwr y Pentre Arms, ond mae canolbwyntio ar wella ansawdd fy nghorff yn teimlo’n fwy amherthnasol nag erioed o ystyried beth mae rhai pobl wedi dechrau wneud â’u cyrff er mwyn sicrhau dyfodol ein rhywogaeth, a phob rhywogaeth arall sydd dal ar gael ar y blaned fach wirion hon. Mae’r mis diwetha ‘ma, ers lawnsiad Gwrthryfel Difodiant wedi bod yn ysbrydoledig i fi…

(Wna i bennu hyn nes ymlaen, a Chymreigio’r rhyngwyneb y blog os bydd amser – mae pethau mwy pwysig i sgwennu amdanynt ar y funud.)

(Nes ymlaen)
Ar ôl sgwennu’r uchod, a’r cofnod am ymgyrch XR a’r BBC, ces i oriau o hwyl trial wneud y blog ‘ma yn ddiogel. Y prif reswm dw i heb flogio ar morfablog.com ers blynydde yw bod y blog gwreiddiol wedi cael ei hacio, ac oedd y broses o’i atgyfodi ac adfer tu hwnt i fi. Erbyn hyn, dw i ddim yn teimlo ei fod yn werth wneud yr ymdrech yna. Mae rhyw fath o archif ar y Wayback Machine, ond does dim byd yna dw i’n gweld ei eisiau, ac eitha lot byddai’n well ‘da fi anghofio amdano’n llwyr. Nid hiraeth am oes aur blogio sy wedi dod â fi ma’s o’m gaeafgwsg blogiadol, ond y pwysedd cynyddol yn fy mhen ynglyn â’r argyfwng hinsawdd sy’n mynnu ffeindio ffordd ma’s. Fel dwedais i bwyddiwrnod ar Twitter, dw i’n synnu mod i ddim wedi colli mwy o ddilynwyr yna, gan mod i ond yn aildrydar pethach diflas am yr hinsawdd trwy’r amser, felly dw i’n ail-ddechrau ar y blogio fel modd i rannu beth sy’n mynd trwy mhen, yn y gobaith y bydd o ryw iws i rywun.